ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มอำนวยการ
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 412.78 KB 48896
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา60-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 48605
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามกลุ่มบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 48536
กลุ่มบริหารวิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.16 KB 48271
แบบฟอร์มงานวัดผล_วผ1และวผ1.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 123.45 KB 48282
แบบฟอร์มงานวัดผลมีเวลาเรียนไม่ครบ60และ80 Word Document ขนาดไฟล์ 46.66 KB 48498
แบบติดตามนักเรียนเรียนซ้ำรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 36.18 KB 48211
แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 178.45 KB 48473
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 174.81 KB 48454
ขออนุญาตไปราชการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 189.21 KB 48378
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 889.02 KB 48352
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการวัดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.13 KB 48280
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.15 KB 48519
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.95 KB 48187
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.47 KB 48246
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.06 KB 48355
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.18 KB 48424
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.14 KB 48521
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ พ.ศ.๒๕๔๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.42 KB 48207