คณะผู้บริหาร

นายถาวร ทิพย์โสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
เบอร์โทร : 0854235559
อีเมล์ : Thaworn_t13@hotmail.com

นายเอกราช นิลพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุนทรีพร อำพลพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสกสรรค์ สืบศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน