ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร ทิพย์โสต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0854235559
อีเมล์ : Thaworn_t13@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ เงินเหรียญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 สิงหาคม 2561 - 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพล แสงสองศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ก.ย.2560 – 14 ส.ค.2561
ชื่อ-นามสกุล : นางขนิษฐา หิรัญอนันต์สุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พ.ย. 2559 – 25 ก.ย.2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชีพ บุญวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ย. 2557 – 1 พ.ย.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายโกวิท ดนตรีเสนาะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 ม.ค. 2554 – 18 พ.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ชูจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พ.ย. 2551 – 30 ก.ย. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธ.ค. 2547 – 19 พ.ย. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย พานิชพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ย. 2544 – 1 ก.พ. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ พ่วงภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย. 2543 – 3 พ.ย. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย ดีวงษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ก.พ. 2543 – 9 พ.ย. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ ฉายรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ก.พ. 2539 – 3 ธ.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง การรื่นศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พ.ย. 2537 – 29 ก.พ. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหล่อ รื่นพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พ.ย. 2535 – 6 พ.ย. 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย ศรีชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2533 – 4 พ.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายปลด โพธิสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ม.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ ธีรอรรถ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2524 – 30 ม.ค. 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสมมาตร เสริมพงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ก.ค. – 30 ก.ย. 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา วรรธนานุสาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค. 2493 – 29 ก.ค.2500