ประกาศ / คำสั่ง / หนังสือราชการ
รายละเอียดเครื่องแต่งกาย และการปักชื่อโรงเรียน ชื่อ -สกุลนักเรียน เลขประจำตัว และดาว (อ่าน 79) 09 พ.ค. 66
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 177) 04 เม.ย. 66
ระเบียบทรงผมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1819) 04 เม.ย. 66
คำสั่งมอบหมายงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 522) 10 เม.ย. 65
คำสั่งมอบหมายงาน2564 5กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (อ่าน 4499) 29 ก.ค. 64
คำสั่งมอบหมายงาน2564 4กลุ่มบริหารทั่วไป (อ่าน 4026) 29 ก.ค. 64
คำสั่งมอบหมายงาน2564 3กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 4019) 29 ก.ค. 64
คำสั่งมอบหมายงาน2564 2กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 4405) 29 ก.ค. 64
คำสั่งมอบหมายงาน2564 1.1กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 4015) 29 ก.ค. 64
คำสั่งมอบหมายงาน2564 1กลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 4173) 29 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล (อ่าน 5443) 24 มี.ค. 64
ประกาศโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียน (อ่าน 4023) 07 ก.พ. 64
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูล (อ่าน 4049) 19 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การหยุดเรียนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564) (อ่าน 7373) 25 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พุธ23-ศุกร์25ธ.ค.2563 (อ่าน 7417) 22 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 7021) 22 ธ.ค. 63
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7210) 20 ธ.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทน (อ่าน 7024) 18 ธ.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 6987) 18 ธ.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามกลุ่มบริหาร (อ่าน 6930) 18 ธ.ค. 63
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 8867) 30 พ.ย. 63
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน (อ่าน 6870) 12 พ.ย. 63
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6907) 17 ก.ย. 63
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” (อ่าน 6911) 10 ก.ย. 63
มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” (อ่าน 6876) 10 ก.ย. 63