ประกาศ / คำสั่ง / หนังสือราชการ
ประกาศรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล (อ่าน 92) 24 มี.ค. 64
ประกาศโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียน (อ่าน 146) 07 ก.พ. 64
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภาชี สุนทรวิทยานุกูล (อ่าน 183) 19 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การหยุดเรียนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564) (อ่าน 3419) 25 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ พุธ23-ศุกร์25ธ.ค.2563 (อ่าน 3428) 22 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 3201) 22 ธ.ค. 63
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3198) 20 ธ.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทน (อ่าน 3196) 18 ธ.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 3186) 18 ธ.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามกลุ่มบริหาร (อ่าน 3152) 18 ธ.ค. 63
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 4765) 30 พ.ย. 63
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน (อ่าน 3145) 12 พ.ย. 63
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3170) 17 ก.ย. 63
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” (อ่าน 3185) 10 ก.ย. 63
มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” (อ่าน 3144) 10 ก.ย. 63