แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนภาชี
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ (One Stop Service : OSS)