กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอุบล หุ่นสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : ภาษาไทย

นางสาวคัทรียา อ่อนอำไพ
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : ภาษาไทย

นายธรรมลักษณ์ อินทรเดช
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : ภาษาไทย

นางรัตนา จิตระตรี
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : ภาษาไทย

นางสาวมุกดา ดีขุนทด
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : ภาษาไทย

นายชัชพล เฉื่อยฉ่ำ
ครู
อีเมล์ : ภาษาไทย

นายญาณวรุตม์ คำพวง
ครู
อีเมล์ : ภาษาไทย

นางสาวชนากานต์ อินทรสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ภาษาไทย