กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิตติศักดิ์ สิทธิสนธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสุดาพร อารีย์
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : เคมี

นางพรศิริ สังข์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศรีมงคลวิชญะ
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นางสาวศรัณยา พรชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพ
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : คอมพิวเตอร์

นางสาวนิสา ตาสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : เคมีศึกษา

นางสาวละเอียด อมตเวทิน
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์

นางนันท์ปภัทร์ ดนตรี
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : อุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวสุพพัต ทัดเทียม
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา

นางสาวปภัสสร ชูชีวา
ครู
อีเมล์ : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายอดิศักดิ์ สีตาล
ครู
อีเมล์ : ฟิสิกส์

นายจิรภัทร ทับแจ้ง
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ชีววิทยา

นางสาวกรรณิการ์ ปั้นปัญญา
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ชีววิทยา

นางสาวชลิดา ศรีพรม
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

นายอดิศักดิ์ บำรุงผล
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : คอมพิวเตอร์ศึกษา