กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเทียมจันทร์ ศรีสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : การสอนสังคมศึกษา

นางสาวเฉลิมขวัญ อัศวชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : สังคมศึกษา

นางสาวรุจิรัตน์ พวงโต
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : รัฐศาสตร์

นางสาวจินตนา วงษ์นาค
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : สังคมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย กรอบมุข
ครู
อีเมล์ : สังคมศึกษา

นางพิกุล มีใจเจือ
ครู
อีเมล์ : สังคมศึกษา

นางสาววิภารัตน์ มาเจริญ
ครู
อีเมล์ : สังคมศึกษา

นางสาววรัญญา มงคลถิ่น
ครู
อีเมล์ : สังคมศึกษา

นายธานุรา วิไลวานิช
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : สังคมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีนพพร พิมพ์รัตน์
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : สังคมศึกษา