กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพิชิตชัย มากประมูล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
อีเมล์ : สุขศึกษา

นายอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : การสอนวิชาเฉพาะ(พลศึกษา)

นายนัฐพล ชูทอง
ครู
อีเมล์ : พลศึกษา

นายจิรายุ รุจิเทศ
ครูอัตราจ้าง