กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายไพบูลย์ ศรีสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : ดุริยางค์ไทย

นายอนุพล สว่างภพ
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : ศิลปกรรม

นางจีรวรรณ สุขมังสา
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : นาฏศิลป์

นายศตวรรษ อดุลยรัตนพันธุ์
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : ศิลปกรรม

นายรักชาติ ขันธิคุณ
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : ดนตรีสากล