กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมใจ โพธิ์สามต้น
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : เกษตรศาสตร์

นายอนันต์ โพธิสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : อุตสาหกรรมศิลป์

นายสมโภชน์ หามนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ – ช่างโลหะ

นายบรรดล กางกรณ์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

นางสาวชนิดา เหมือนลูกอินทร์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : บัญชี

นางสาวบุษบา วงษ์พานิช
ครู
อีเมล์ : คหกรรมศาสตร์

นางสาวนภาพร ตอนโคกสูง
ครู
อีเมล์ : สัตวศาสตร์

นางสาวเพชรรัตน์ พัชราภา
ครู
อีเมล์ : เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

นายอธิพันธุ์ รุ่งศรีเรือง
ครู
อีเมล์ : อุตสาหกรรม

นางสาวกชกร กุลเมือง
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : การเงินและบัญชี

นางสาวยุพารัตน์ หมอนอิง
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : การจัดการทั่วไป