กลุ่มบริหารวิชาการ

นายพรศักดิ์ กฤษเกล้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายกิตติศักดิ์ สิทธิ์สน
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางเทียมจันทร์ ศรีสังข์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุดาพร อารีย์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายพรศักดิ์ กฤษเกล้า
หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางสาวปภัสสร ชูชีวา
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางสมใจ โพธิ์สามต้น
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางพรศิริ สังข์ทอง
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

นางสุดาพร อารีย์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

นายปรัชญา ม้งท่อ
หัวหน้างานแนะการศึกษา

นายอดิศักดิ์ สีตาล
หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

นายกิตติศักดิ์ สิทธิสนธิ์
หัวหน้างานนิเทศการศึกษาและแผนงานวิชาการ

นางสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพ
หัวหน้างานคุณภาพการศึกษา

นางสาวนิสา ตาสว่าง
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวอนุสรา ดารา
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศรีมงคลวิชญะ
หัวหน้างานข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ

นายอัษฎา สันติแสงทอง
หัวหน้างานรับนักเรียน

นายไพบูล ศรีสังข์
หัวหน้างานจัดการเรียนรวม

นางสาวบุษบา วงษ์พานิช
หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต

นางนันท์ปภัทร์ ดนตรี
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย กรอบมุข
หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม

นางสมใจ โพธิ์สามต้น
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวปรรณพัทร์ ดวงหล้า
หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวปิยวรรณ เพ็ชรแก้ว
หัวหน้างานเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวประนอม กรีอารีย์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

นางสาวสุพพัต ทัดเทียม
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด

นายอัษฎา สันติแสงทอง
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวเพชรรัตน์ พัชราภา
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

นางรัตนา จิตระตรี
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นายธานุรา วิไลวานิช

นางชลิดา ศืริคม
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ