กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวละเอียด อมตเวทิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเฉลิมขวัญ อัศวชัย
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอรุณี แววนารี
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวละเอียด อมตเวทิน
หัวหน้างานบุคลากร

นายวรพล ภาคไพรี
หัวหน้างานวินัยและจรรยาบรรณ

นางสาวเฉลิมขวัญ อัศวชัย
หน้างานทะเบียนประวัติ

นางสาวละเอียด อมตเวทิน
หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงาน

นางสาวชนิดา เหมือนลูกอินทร์
หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากร

นางรัตนา จิตระตรี
หัวหน้างานวิทยฐานะ

นางสาวนวลอนงค์ เช่นพิมาย
หัวหน้างานส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ

นายอดิศักดิ์ สีตาล
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางสาวเฉลิมขวัญ อัศวชัย
หัวหน้างานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวอรุณี แววนารี
หัวหน้างานสารสนเทศบุคคล

นายจิรภัทร ทับแจ้ง
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการครูและบุคลากร

นางสาวชฎาพร เฟื่องศรี
เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นางสาววรรณฤดี เหรัญญิก
เจ้าหน้าที่เลขานุการงานบุคคล

นางจีรวรรณ สุขมังสา
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการครูและบุคลากร

นายศตวรรษ อดุลยรัตนพันธุ์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศบุคคล