กลุ่มบริหารทั่วไป

ว่าทีร้อยตรีสัญชัย กรอบมุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ว่าทีร้อยตรีสัญชัย กรอบมุข
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

นายอนุพล สว่างภพ

นายสมโภชน์ หามนตรี
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายกิตติศักดิ์ สิทธิสนธิ์
หัวหน้างานพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อม

นายพิชิตชัย มากประมูล
หัวหน้างานอนามัย

นางสาวบุษบา วงษ์พานิช
หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวมุกดา ดีขุนทด
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายธานุรา วิไลวานิช
หัวหน้างานวารสารช่อม่วง

นางจินตนา วงษ์นาค
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายอธิพันธ์ รุ่งศรีเรือง
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวสุพพัต ทัดเทียม
หัวหน้างานธนาคารขยะ

นายปรัชญา ม้งท่อ
หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป

นายปรัชญา ม้งท่อ
หัวหน้างานบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(พนักงานทั่วไป)

นายญาณวรุตม์ คำพวง
หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวเมวิกา อุดมพืช
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวกรรณิการ์ ปั้นปัญญา