กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอนันต์ โพธิสัตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริการกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวประนอม กรีอารีย์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวนภาพร ตอนสูงโคก
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวประนอม กรีอารีย์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

นางสาวรุจิรัตน์ พวงโต
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายอัษฎา สันติแสงทอง
หัวหน้างานจราจร

นายกิตติศักดิ์ กอร้อย
หัวหน้างานเวรยามและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

นางสาววรัญญา มงคลถิ่น
หัวหน้างานสารสนเทศกิจการนักเรียน

นางพิกุล มีใจเจือ
หัวหน้างานระดับชั้น

ว่าง
หัวหน้างานคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน

นางพิกุล มีใจเจือ
หัวหน้างานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน

นายวรพล ภาคไพรี
หัวหน้างานระเบียบวินัยนักเรียน

นางสาวนภาพร ตอนสูงโคก
หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาคร กิจสมพงษ์
หัวหน้างานการเงินกิจการนักเรียน

นางสาวรุจิรัตน์ พวงโต
หัวหน้างานสารบรรณกิจการนักเรียน

นางสาววรัญญา มงคลถิ่น
หัวหน้างานเลขานุการกิจการนักเรียน

นางพิกุล มีใจเจือ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายชัชพล เฉื่อยฉ่ำ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาคร กิจสมพงษ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายอัษฎา สันติแสงทอง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเมวิกา อุดมพืช
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวบุษบา วงษ์พานิช
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายชัชชานนท์ แหล่ทอง