คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายถาวร ทิพย์โสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”

นายเอกราช นิลพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุนทรีพร อำพลพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสกสรรค์ สืบศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพรศักดิ์ กฤษเกล้า
ผู้ช้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ

นางปิยะนาถ สุขสถาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวละเอียด อมตเวทิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าทีร้อยตรีสัญชัย กรอบมุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอนันต์ โพธิสัตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวประนอม กรีอารีย์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน