ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานทั่วไป)

นางสาวศิริกุล รัตนไชย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอิทธิพล จันทรมณี
พนักงานขับรถยนต์

นางสาววรรณฤดี เหรัญญิก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวภัทราพร อารีรักษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกฤษณาพร ประสพชัย
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นายวิรัตน์ ผดุงโภค
ยามรักษาความปลอดภัย

นายสนั่น พระนอนข้าม
ยามรักษาความปลอดภัย

นายสำนึก ศรีพุ่ม
พนักงานทำความสะอาด

นางชูศรี ศรีพุ่ม
พนักงานทำความสะอาด

นางสมพร ใบกุหลาบ
พนักงานทำความสะอาด

นางจีรวรรณ แก้วสมบูรณ์
พนักงานทำความสะอาด

นางวิภา เตมา
พนักงานทำความสะอาด

นายเขียน ทองเหลือ
ช่างทั่วไป

นายปวรุตม์ ปัทมนาวิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกัลยา ยุทธนา
พนักงานทำความสะอาด

นางกรรณิการ์ พระนอนข้าม
พนักงานทำความสะอาด