กลุ่มอำนวยการ

นายถาวร ทิพย์โสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นายเอกราช นิลพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสกสรรค์ สืบศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุนทรีพร อำพลพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพิภูษณา พันธุ์วรรณะ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวอันจิรา ทองโชติ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวชนากานต์ อินทรสิทธิ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน