กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเมวิกา อุดมพืช
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวประนอม กรีอารีย์
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : พุทธบริหารการศึกษา

นางอรพินท์ ถุไกรวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย

นางสาวอรุณี แววนารี
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : ภาษาอังกฤษธุรกิจ

นายกิตติศักดิ์ กอร้อย
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : ภาษาอังกฤษ

นางสาวนวลอนงค์ เช่นพิมาย
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ภาษาจีน

นายอัคคพล เพียรเสมอ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ภาษาอังกฤษ

นางสาวอันจิรา ทองโชติ
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ภาษาอังกฤษ

นางสาวชฎาพร เฟื่องศรี
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ภาษาอังกฤษ

นางสาวสโรชา เหมือนรัตน์
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : ภาษาอังกฤษ

นางสาววรารัตน์ สุราจร
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : ภาษาอังกฤษ

Miss Jennifer Pines
ครูชาวต่างประเทศ


ครูชาวต่างประเทศ