กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางปิยะนาถ สุขสถาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศรัณยา พรชัย
หัวหน้างานแผนและนโยบาย

นายจิรภัทร ทับแจ้ง
หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นายอัคคพล เพียรเสมอ
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางขณิตา ธนาบวรพล
หัวหน้างานการเงิน, เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวนวลองค์ เช่นพิมาย
หัวหน้างานบัญชี

นางสาววิภารัตน์ มาเจริญ
หัวหน้าติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ

นางสาวอรุณี แววนารี
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

นางสาวนิสา ตาสว่าง
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางสุพัตรา สละตัน
หัวหน้างานสารบรรณ

นายนัฐพล ชูทอง
หัวหน้างานยานพาหนะ

นางอรพินท์ ถุไกรวงศ์
หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร

นางสาวสุพพัต ทัดเทียม
เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน

นายอดิศักดิ์ สีตาล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นายพิชิตชัย มากประมูล
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวกชกร กุลเมือง
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวศิริกุล รัตนไชย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวยุพารัตน์ หมอนอิง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสโรชา เหมือนรัตน์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ